Przedszkole nr 155
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 155 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > kompetencje

kompetencje

  Drukuj
 


Organami przedszkola są:


     1)      Dyrektor Przedszkola;


     2)      Rada Pedagogiczna;


     3)      Rada Rodziców.


 


Dyrektor Przedszkola


1) Dyrektor Przedszkola wyłoniony jest przez organ prowadzący w drodze konkursu;


2) Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji;


3) Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli;


4) Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;


5) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;


6) Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługą Przedszkola;


7) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli;


8) Stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji;


9) Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym;


 


Rada Pedagogiczna


1) Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opinii;


2) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce;


3) Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu;


4) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:


    a) opracowanie statutu przedszkola; przygotowywanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia radzie rodziców;


    b) podejmowanie uchwał  w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców przedszkola;


    c) uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy;


    d)  ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;


    e) podejmowanie uchwał w sprawach skreśleń dziecka z listy;


    f) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;


5)   Rada Pedagogiczna opiniuje:


    a) projekt planu finansowego przedszkola;


    b) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli;


    c)\organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia;


    d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych obowiązków prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;


6)  Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka;


7) Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygnięcia ewentualnych spraw spornych i uzgodnienia stanowisk co do podjęcia decyzji;


8)  Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.


9) Rada Pedagogiczna wyłania spośród siebie dwóch przedstawicieli, którzy wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej na Dyrektora placówki


 


Rada Rodziców


1) W Przedszkolu działa co najmniej pięcioosobowa Rada Rodziców wybrana w tajnych wyborach na zebraniu rodziców;


2) W wyborach, o których mowa w pkt 5 ust. 1) jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;


3) Kadencja Rady Rodziców może trwać trzy lata;


4) Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania są protokołowane;


5) W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Przedszkola;


6) Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym;


7)W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin działalności Rady Rodziców;


8) Rada Rodziców utworzona jest dla zapewnienia możliwości uzgadniania stanowisk i współdecydowania w najważniejszych sprawach przedszkola przez nauczycieli i rodziców;


9) W rozwiązywaniu problemów Rada Rodziców współdziała z organizacjami samorządu terytorialnego, zwłaszcza z komisją oświaty działającą na terenie dzielnicy;


10) Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola;


11) Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki;


12) Rada Rodziców wyłania spośród siebie dwóch przedstawicieli, którzy wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej na Dyrektora placówki.


  
 
Wprowadził Kądzielska Katarzyna 27-12-2013
Aktualizujący Kądzielska Katarzyna 25-06-2019
Zatwierdzający Jantas Marzena 25-06-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-06-2019
Liczba odwiedzin: 1211
Rejestr zmian